DAFTAR HARGA ISUZU

Harga OTR DKI Jakarta

* Harga sewaktu-waktu dapat berubah

Rp 259,000,000,-

Rp 298,000,000,-

Rp 304,000,000,-

Rp 331,900,000,-

Rp 334,100,000,-

Rp 346,200,000,-

Rp 386,000,000,-

Rp 402,000,000,-

Rp 366,500,000,-

Rp 436,800,000,-

Rp 463,500,000,-

Rp 455,000,000,-

Rp 464,000,000,-

Rp 466,000,000,-

Rp 475,000,000,-

Rp 522,000,000,-

Rp 469,000,000,-

Rp 392,000,000,-

Rp 405,000,000,-

Rp 564,300,000,-

Rp 603,000,000,-

Rp 744,000,000,-

Rp 750,000,000,-

Rp 755,000,000,-

Rp 760,000,000,-

Rp 769,000,000,-

Rp 675,000,000,-

Rp 679,000,000,-

Rp 687,000,000,-

Rp 696,600,000,-

Rp 852,000,000,-

Rp 1,129,000,000,-

Rp 1,280,000,000,-

Rp 870,000,000,-

Rp 817,600,000,-

Rp 888,000,000,-

Rp 935,000,000,-

Rp 1,093,000,000,-

Rp 1,098,000,000,-

Rp 1,119,000,000,-

Whatsapp